دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386

به نام خدا

به : کلیه مناطق                                   

موضوع : فراخوان مقاله

سلام علیکم:

با احترام، به اطلا ع می رسا ند گروه فیز یک سازمان در نظر دارد در راستای بر نامه ی عملیاتی دبیر خانه ی راهبردی درس فیز یک  و نیز جهت بهره وری هرچه بیشتر از توانایی ها و خلاقیت های دبیران در سطح مناطق تابعه اقدام به فرا خوان مقاله در حوزه ی درس فیزیک نماید .

مقالات در یافتی در صورت انتخاب در فصلنامه ی دبیرخانه به چاپ می رسد ویا در سایت دبیر خانه

مورد استفاده قرار می کیرد.

مقتضی است دبیران محترم جهت تنظیم مقالات به موارد زیر توجه داشته باشند.

1- مقالات درwordبا فونتBNazanin در اندازه 14بر روی cdارسال شودو یک نسخه پرینت آن ضمیمه باشد .

2- مقالات حداکثردر6صفحه A4ودردو ستون تنظیم شود .

3- زیر نویس ها ،منابع  کامل و شامل نام اثر ،نام نویسنده،نام متر جم، انتشا رات،سال انتشار وشماره صفحه مورد نظر باشد .

4- اصل مقالات ترجمه شده پیوست باشد.

5- مقاله در نشریه دیگری به چاپ نرسیده با شد.

6-  هرمنطقه حداکثر3مقاله از مقالات منتخب خودرا تا تاریخ 30/10/ 86 به گروه فیزیک سازمان ارسال کند.

7- مقالات ترجیحاً در موضو عات زیر تهیه شود.

الف- تازه ترین یافته هادر علم فیزیک

ب- طرح ها واید ه های نو در روش تدریس درس فیزیک

پ- کاربرد علم فیزیک در زندگی روزمره

ت- نقدوبررسی کتب درسی فیزیک دوره متوسطه و پیش دانشگا هی.

ث- نقش دانشمندان مسلمان و ایرانی درپیش برد هم.

ج- علم  و دین.

8- هیئت تحریریه در ویرایش مطالب آزاد است.

9- مقالاتی که در فصلنامه دبیرخانه یا سایت دبیرخانه چاپ نمی شود در سایت گروه فیز یک سازمان مورد استفاده قرار خواهدگرفت و همچنین همکاران محترم می توانند مطالب خود را در زمینه ی جدول، لطیفه های فیزیکی ، سخنان بزرگان (باذکر منبع) ،سئوالات مفهومی و جالب (با پاسخ تشریحی)و......... را برای چاپ درفصلنا مه ی دبیرخانه ارسال نمایند.

درضمن آدرس وبلاک وایمیل گروه فیزیک به شرح ذیل می باشد.

Email : physicssazman@ yahoo.com

 

Weblog: physicssazman.blogsky.com