دوشنبه 12 آذر‌ماه سال 1386

به : مدیریت / اداره آموزش و پرورش ........                                             39/235802

موضوع: ارسال جداول تقسیم بندی مناطق                                                    6/9/1386

سلام علیکم

       با احترام؛ جداول ذیل جهت اطلاع گروههای آموزشی فیزیک مناطق به پیوست ارسال می گردد.

1-   جدول تقسیم بندی مناطق جهت نقدوبررسی طولی (بررسی موضوعی مفاهیم فیزیک ،از علوم دوره ی ابتدایی تا دوره ی                    پیش دانشگاهی )

2-  جدول تقسیم بندی مناطق جهت نقدوبررسی عرضی کتابهای درسی فیزیک وریاضی (بررسی ریاضی تدریس شده جهت درس فیزیک درهرپایه تحصیلی )

3-  جدول تقسیم بندی مناطق جهت ترجمه مقالات آموزشی فیزیک

مقتضی است موارد مذکور به صورت تایپ شده با Word XP وفونت Lotus14 ، حداکثر تا تاریخ 15/11/86 به گروههای آموزشی متوسطه سازمان ارسال گردد.

 

سید علی یزدیخواه

رئیس سازمان