دوشنبه 5 آذر‌ماه سال 1386

اعلام برنامه همایش :

 

·      مقدمه

·      خیر مقدم

·       سخنرانی خانم دکتر عباسیان ( فرم بازدی جدید)

·      سخنرانی خانم دادفر( نحوه فعالیت گروه های سازمان )

·      سخنرانی خانم جواهری پور( توجیه علمی فعالیت سرگروه های سازمان )

·       سخنرانی خانم حیدری( ارائه بیلان کاری سال گذشته)

·      پذیرایی – نمایشگاه پوستر

·       سخنرانی خانم علیزاده( بررسی فرم ارشیابی جدید – تقسیم بندی مناطق و..)

·       سخنرانی آقای خدادادی( توزیع مقالات انگلیسی – آموزشی)

·      تشکر و قدردانی

·      پیشنهادات سرگروه های مناطق

·      نهار

·   ضمائم ( فراخوان همایش آموزش فیزیک همدان-فرم های ارزشیابی-مجله دبیرخانه-فرم نظرسنجی-اسامی شرکت کنند در همایش-تهیه فرم مشخصات تکمیل شده همکاران- مجموعه سوالات مربوط به کارگاه پوستر-ارائه تلفن وemail  سرگروه های استان به سرگروه های مناطق-CD کروکودیل – فرمهای ارزشیابی مستمر- دفترچه ارزشیابی مستمر – کتاب انرژی خورشیدی)

 

·      مقدمه

همایش در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 7/8/86 در یکی از دبیرستان های ری 2 با حضور 33 نفر از سرگروه های مناطق شروع گردیدو تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه یافت.بعد از سخنان خانم دکتر عباسیان دربازه نحوه جدید بازدید از مدارس توسط سرگروه ها و صحبت های خانم دادفر در باره نحوه فعالیت گروه های سازمان ، سرگروه های فیزیک استان درباره محور عملکرد سال جاری و برنامه های دبیرخانه – اهمیت فعالیت سرگروه های مناطق توضیح دادند  ، تقسیم بندی مناطق در قسمت ارزشیابی و نقد و بررسی کتابهای فیزیک به شکل طولی و عرضی صورت گرفت و فرم های ارزیابی جدید – ارزشیابی مستمر – مقالات انگلیسی – نشریه دبیرخانه – کتاب انرژی خورشیدی – دفترچه ارزشیابی مستمر و... در اختیار ایشان قرار دادند. در نهایت مدعوین از کارگاه پوستر دیدن کرده و به صرف نهار دعوت شدند.